Θέμα χρόνου ο διαγωνισμός για την άδεια καζίνο στο Ελληνικό Θέμα χρόνου ο διαγωνισμός για την άδεια καζίνο στο Ελληνικό | Epirusblog.gr | Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα

Θέμα χρόνου ο διαγωνισμός για την άδεια καζίνο στο Ελληνικό

Θέμα χρόνου ο διαγωνισμός για την άδεια καζίνο στο Ελληνικό
Στην Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) ανατέθηκε με απόφαση του υπουργού Οικονομικών, Ευκλείδη Τσακαλώτου, η διενέργεια πλειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή παραχωρησιούχου νέας άδειας καζίνο εντός της περιοχής Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσμά.
Με απόφαση της ΕΕΕΠ θα καθοριστούν οι όροι και οι προϋποθέσεις διεξαγωγής του διαγωνισμού και ιδίως το ελάχιστο τίμημα της άδειας, τα τέλη λειτουργίας, η σύσταση και συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού, οι όροι διεξαγωγής και οι ειδικότερες προϋποθέσεις συμμετοχής, οι υποχρεώσεις που υποχρεούνται να αναλάβουν οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, οι διασφαλίσεις και εγγυήσεις τεχνικής, επαγγελματικής, οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας των υποψηφίων, η διαδικασία, η μεθοδολογία και τα κριτήρια αξιολόγησης των προσφορών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά στην εν γένει διαδικασία, το χρονοδιάγραμμα, τα συμβατικά τεύχη και την κατακύρωση.
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα πρέπει να παραθέσουν πληροφορίες ως προς την ανώνυμη εταιρεία στην οποία θα παρασχεθεί η άδεια λειτουργίας καζίνο και  να αναλάβουν την υποχρέωση ότι αυτή, θα πληροί τις προϋποθέσεις που απαιτούν οι διατάξεις του νόμου για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας.
Για τη συμμετοχή στο πλειοδοτικό διαγωνισμό παραχώρησης άδειας, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταβάλουν παράβολο, το ύψος του οποίου συνδέεται με την κατηγορία της άδειας, τη διάρκεια αυτής, το ύψος της επένδυσης και λοιπά θέματα, τα οποία θα καθοριστούν με απόφαση της ΕΕΕΠ.
Ακόμη, για τη συμμετοχή στον διεθνή διαγωνισμό απαιτείται κατάθεση εγγυητικής επιστολής από πιστωτικό ίδρυμα που είναι εγκατεστημένο και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), το ύψος της οποίας ορίζεται με απόφαση της ΕΕΕΠ στην προκήρυξη του διαγωνισμού.
Για την παραχώρηση θα πρέπει να συνάπτεται σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του πλειοδότη εντός τριών μηνών από την κατακύρωση. Η σύμβαση παραχώρησης θα περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τους όρους διενέργειας της επένδυσης και μέτρα, τα οποία, κατά την εύλογη κρίση της αναθέτουσας αρχής, θα διασφαλίζουν ικανοποιητικώς, με όρους αγοράς, την προσήκουσα υλοποίηση της επένδυσης σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμά της και τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει η επιχείρηση.
Για την προετοιμασία διενέργειας του διαγωνισμού, η ΕΕΕΠ μπορεί να αναθέσει σε ημεδαπά ή αλλοδαπά, φυσικά ή νομικά πρόσωπα υπηρεσίες συμβούλων οποιασδήποτε ειδικότητας, όπως ιδίως, τεχνικού, νομικού, οικονομικού και συμβούλου οργάνωσης, επί ειδικών θεμάτων, που απαιτούνται για τη σύνταξη και κατάρτιση των συμβατικών τευχών, τον καθορισμό του ελαχίστου κατά περίπτωση τιμήματος, τη μεθοδολογία και τα κριτήρια αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων, την αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων, την προσέλκυση δυνητικών επενδυτών, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
Οι σύμβουλοι δύνανται να συνδράμουν την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού τόσο κατά την αξιολόγηση των προτάσεων, όσο και κατά την παρακολούθηση, επίβλεψη και τον έλεγχο της προόδου υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων, καθώς και των μελετών και έργων που αναλαμβάνουν οι παραχωρησιούχοι, μέχρι και την ολοκλήρωσή τους.
Epirusblog Gr
5 of 5
Θέμα χρόνου ο διαγωνισμός για την άδεια καζίνο στο Ελληνικό
Epirusblog Gr
5 of 5
πολιτική 4524113720485079183
Σχόλια
item