Άρτα: Αναζητούνται…ταμειακώς ενήμεροι! Άρτα: Αναζητούνται…ταμειακώς ενήμεροι! | Epirusblog.gr | Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα

Άρτα: Αναζητούνται…ταμειακώς ενήμεροι!

Άρτα: Αναζητούνται…ταμειακώς ενήμεροι!

Υπό το βάρος της κρίσης οι εκλογές στα Επιμελητήρια για υποψήφιους και ψηφοφόρους-Υποψήφιοι όσοι έκλεισαν 3 χρόνια στο επάγγελμα-Περιζήτητες και οι γυναικείες υποψηφιότητες-Κάλπες στις 3 και 4 Δεκεμβρίου 2017 στην Άρτα.


Από τις αρχές Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθούν με καθυστέρηση δύο ετών οι εκλογές στα Επιμελητήρια της χώρας. Οι προηγούμενες είχαν γίνει το 2011, η θητεία είναι τετραετής, αλλά οι συνεχείς παρατάσεις των κυβερνήσεων έδωσαν την ευκαιρία στις διοικήσεις να κάνουν εξαετή θητεία. Κάτι που –κατά γενική ομολογία- δεν είναι παραγωγικό, αφού σε πολλές περιπτώσεις καταγράφεται κόπωση ανθρώπων και διαδικασιών.
Ο τρόπος διεξαγωγής των εκλογών των Επιμελητηρίων, οι οποίες θα διεξαχθούν μεταξύ 1ης και 17ης Δεκεμβρίου 2017, καθορίσθηκε με τροπολογία που κατέθεσε το υπουργείο Οικονομίας στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (EE) 2016/881 και άλλες διατάξεις», όπου ρυθμίζονται η συγκρότηση του διοικητικού συμβουλίου των επιμελητηρίων, το δικαίωμα ψήφου των μελών του επιμελητηρίου και ορίζονται οι προϋποθέσεις κατάρτισης του ψηφοδελτίου, η κατανομή των εδρών στους συνδυασμούς ανάλογα με την εκλογική τους δύναμη και καθορίζεται η διαδικασία εκλογής του προέδρου του επιμελητηρίου, μεταξύ των επικεφαλής των συνδυασμών.
Ο συγκεκριμένος αριθμός των αιρετών μελών του οργάνου συναρτάται με τον αριθμό των εγγεγραμμένων μελών του Επιμελητηρίου, ούτως ώστε να επιτυγχάνεται η κατάλληλη ισορροπία μεταξύ της αντιπροσωπευτικότητας και της λειτουργικότητας του διοικητικού συμβουλίου. 
Επιπλέον, ρυθμίζεται το δικαίωμα ψήφου των μελών του Επιμελητηρίου, προσδιορίζεται ο αριθμός ψήφων που δικαιούται κάθε ταμειακώς ενήμερο μέλος. Κάθε φυσικό πρόσωπο δικαιούται μία ψήφο, ενώ ο αριθμός ψήφων των νομικών προσώπων εξαρτάται από την νομική μορφή τους, η οποία συνιστά βασική ένδειξη για την οικονομική σημασία που έχουν οι δραστηριότητές τους. 
Η ίδια διάταξη ορίζει επίσης τη διαδικασία ορισμού εκπροσώπων νομικών προσώπων για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου. 
Το κρίσιμο όμως στις προσεχείς εκλογές, είναι πως καθορίζεται η έννοια της ταμειακής ενημερότητας των μελών, ως προϋπόθεση του δικαιώματος του εκλέγειν.
Συγκεκριμένα, τα μέλη του Επιμελητηρίου - νομικά και φυσικά πρόσωπα - που ενέχουν υποχρέωση εγγραφής στο ΓΕΜΗ, θεωρούνται ταμειακώς ενήμερα όταν έχουν καταβάλει τα ετήσια τέλη τήρησης μερίδας ΓΕΜΗ σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στον ν. 3419/2005. 
Τα υπόλοιπα μέλη - φυσικά και νομικά πρόσωπα - θεωρούνται ταμειακώς ενήμερα όταν έχουν καταβάλει την ετήσια προαιρετική συνδρομή. Και στις δύο περιπτώσεις, η καταβολή των σχετικών ποσών αφορά μέχρι και το προηγούμενο των εκλογών οικονομικό έτος.
Κρίσιμο επίσης θεωρείται για την κατάρτιση των ψηφοδελτίων και η εισαγωγή ποσόστωσης φύλου στα ψηφοδέλτια, ίσης με το ένα τρίτο του συνολικού αριθμού του διοικητικού συμβουλίου, που σύμφωνα με το νομοθέτη, επιδιώκει την ενίσχυση της εκπροσώπησης της γυναικείας επιχειρηματικότητας στον θεσμό.
Οι διαδικασίες
Η Εκλογική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Άρτας έχει ανακοινώσει ότι οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Άρτας θα διενεργηθούν στις 3 και 4 Δεκεμβρίου 2017 ημέρες Κυριακή και Δευτέρα αντίστοιχα.
Επίσης έχει ανακοινωθεί και όσα είναι απαραίτητα για τη συμμετοχή στις εκλογές. 
Κύριο θέμα είναι ο αριθμός των εκπροσώπων των εταιρειών που συνδέεται με τη 
ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ των επιχειρήσεων. Σύμφωνα με το νόμο οι εκπρόσωποι έχουν ως εξής:
-Ατομική- Μία ψήφος
-ΟΕ μέχρι δύο των ομόρρυθμων εταίρων της που υποδεικνύονται από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών
-ΕΕ μέχρι δύο ενός ομορρύθμου και ενός ετερόρρυθμου είτε δύο ψήφους μόνο των ομορρύθμων που υποδεικνύονται από το νόμιμο εκπρόσωπο 
-ΕΠΕ μέχρι δύο των διαχειριστών ή ενός διαχειριστή και ενός εταίρου της, που υποδεικνύονται από την εταιρεία
-Μον. ΕΠΕ Κάθε μονοπρόσωπη ΕΠΕ μία (1) ψήφο, αυτή του διαχειριστή της.
-ΑΕ μέχρι τρεις των εκπροσώπων της, που υποδεικνύονται από το Διοικητικό συμβούλιο και πρέπει να είναι μέλη αυτού ή ανώτατα διοικητικά στελέχη, που ορίζονται με ειδική απόφαση του διοικητικού συμβουλίου
-ΙΚΕ μέχρι δύο των διαχειριστών ή ενός διαχειριστή και ενός εταίρου της, που υποδεικνύονται από την εταιρεία
-Μον. ΙΚΕ Κάθε μονοπρόσωπη ΙΚΕ μία (1) ψήφο, αυτή του διαχειριστή της.
-ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ένας του διευθυντή του ή του αναπληρωτή του.
-ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΑΕ/ΕΠΕ ένας του νόμιμου εκπροσώπου της ή του πράκτορα ή αντικλήτου της, υπό τον όρο της αμοιβαιότητας
-ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ μέχρι δύο (του προέδρου και του γενικού γραμματέα ή των αναπληρωτών τους, οι οποίοι πρέπει να είναι του μέλη του ΔΣ)
Δικαίωμα ψήφου
Δικαίωμα ψήφου έχουν τα μέλη των Επιμελητηρίων, εφόσον είναι ταμειακώς ενήμερα και έχει παρέλθει τουλάχιστον ένας χρόνος από την εγγραφή τους (έως και 2/12/2016) στο οικείο Επιμελητήριο και είναι ταμειακά ενήμερα.
Ταμειακώς ενήμερα μέλη θεωρούνται:
-Νομικά Πρόσωπα - μέλη που έχουν καταβάλει τα τέλη τήρησης μερίδας στο Γ.Ε.ΜΗ. έως και 2016.
-Φυσικά Πρόσωπα – μέλη των Επιμελητηρίων που έχουν καταβάλει τα τέλη τήρησης μερίδας στο Γ.Ε.ΜΗ. έως και 2016 ή συνδρομή του Επιμελητηρίου έως και 2016
Καταληκτικές ημερομηνίες για :
1. ταμειακή ενημερότητα 23/10/2017
2. υπόδειξη εκπροσώπων 24/11/2017
Εκλόγιμοι είναι όσοι έχουν τα προσόντα του εκλογέα και διετέλεσαν μέλη Επιμελητηρίου τουλάχιστον για τρία χρόνια, είτε ατομικά είτε ως μέλη προσωπικών εταιρειών, ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, ή εταιρειών περιορισμένης ευθύνης ή διοικητικών συμβουλίων ανωνύμων εταιρειών, ή συνεταιρισμών, ή ως εκπρόσωποι υποκαταστημάτων ελληνικών ή αλλοδαπών επιχειρήσεων. Δεν είναι εκλόγιμοι όσοι είναι συνταξιούχοι.
Στερήσεις και αποκλεισμοί 
Το δικαίωμα ψήφου ασκείται προσωπικά. Στερούνται του δικαιώματος ψήφου όσοι έχουν στερηθεί αμετακλήτως τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, όσοι τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση, όσοι έχουν καταδικαστεί αμετακλήτως σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, αισχροκέρδεια, νοθεία, απιστία, ψευδορκία, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, δόλια χρεοκοπία, λαθρεμπορία, τοκογλυφία, παράβαση των άρθρων 336 και 353 του Ποινικού Κώδικα ή για παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών και εφόσον οι σχετικές ποινές είναι καταχωρισμένες στο απόσπασμα του ποινικού μητρώου, σύμφωνα με το άρθρο 577 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, όσοι έχουν καταδικαστεί αμετακλήτως σε ποινή φυλάκισης για παράβαση της νομοθεσίας που διέπει τις ανώνυμες εταιρείες, της τελωνειακής νομοθεσίας ή για παράνομη άσκηση εμπορικού επαγγέλματος ή για παραβάσεις των διατάξεων του ν. 936/1979 (Α’ 144) και δεν έχουν παρέλθει τέσσερα έτη από την αποκατάστασή τους, όσοι έχουν κηρυχθεί, τελεσιδίκως, σε κατάσταση πτώχευσης και δεν έχουν αποκατασταθεί ή οι επιχειρήσεις τους τελούν υπό αναγκαστική εκκαθάριση.

ixotisartas.gr
Epirusblog Gr
5 of 5
Άρτα: Αναζητούνται…ταμειακώς ενήμεροι!
Epirusblog Gr
5 of 5
Αρτα 4518758708877124767
Σχόλια
item