Ήπειρος: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ΙΟΝΙΑ ΟΔΟ Ήπειρος: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ΙΟΝΙΑ ΟΔΟ | Epirusblog.gr | Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα

Ήπειρος: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ΙΟΝΙΑ ΟΔΟ

Ήπειρος: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ΙΟΝΙΑ ΟΔΟ
Εντός της εδαφικής αρµοδιότητας της ∆ιεύθυνσης Αστυνοµίας Ιωαννίνων και για κατά τα χρονικά διαστήµατα από 18-10-2017 µέχρι και 19-10-2017 & από 25-10-2017 µέχρι και 26-10- 2017, κατά περίπτωση, να εφαρµοστούν προσωρινές
κυκλοφοριακές ρυθµίσεις, όπως περιγράφονται αναλυτικά στα ανωτέρω (3) και (4) σχετικά έγγραφα του προοιµίου της παρούσης, ως ακολούθως: 
I. Θα αποκλειστεί ο αυτοκινητόδροµος, µεταξύ των Α/Κ Αυγού και Α/Κ Εγνατίας και στις δύο κατευθύνσεις, µε τη διοχέτευση - εκτροπή της κυκλοφορίας αµφίπλευρα µέσω της παλαιάς εθνικής οδού (Π. Ε. Ο.), του κλάδου εισόδου στον Α/Κ Αυγού µε κατεύθυνση προς Ιωάννινα και του κλάδου εισόδου στον Α/Κ Εγνατίας µε κατεύθυνση προς Αντίρριο.
II. Οι κυκλοφοριακές ρυθµίσεις για τον αποκλεισµό των κλάδων του αυτοκινητοδρόµου, θα εφαρµοστούν σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη που επισυνάπτεται στο ανωτέρω (3) σχετικό.
III. Η εκτρεπόµενη κυκλοφορία θα εξυπηρετηθεί µέσω της παλαιάς εθνικής οδού και των Α/Κ Αυγού (Χ.Θ. 192+685) και Α/Κ Εγνατίας (Χ.Θ. 200+991).
IV. Οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθµίσεις θα λάβουν χώρα την Τετάρτη 18-10-2017 από τις 08.00 το πρωί έως τις 08.00 το πρωί της Πέµπτης 19-10-2017, και από την Τετάρτη 25-10-2017 από τις 08.00 το πρωί έως τις 08.00 το πρωί της Πέµπτης 26-10-2017.
V. Επισηµαίνεται ότι, κατά τη λήξη των ρυθµίσεων και το αργότερο έως τις 08.00 το πρωί, το κατάστρωµα της οδού θα αποδίδεται ολόκληρο στην κυκλοφορία, αφού προηγουµένως εξασφαλιστεί ότι είναι ελεύθερο από µηχανήµατα, απορρίµµατα, ανωµαλίες επιφάνειας κτλ. και αφού αποµακρύνεται η προσωρινή σήµανση.
VI. Ο ∆ιοικητής του Τµήµατος Τροχαίας Ιωαννίνων, εξουσιοδοτείται µε την παρούσα για την λήψη τυχόν πρόσθετων κυκλοφοριακών µέτρων, εφόσον απαιτηθεί.
Ά ρ θ ρ ο 2ο
Η ισχύς της παρούσας στην εδαφική δικαιοδοσία της ∆ιεύθυνσης Αστυνοµίας Ιωαννίνων, αρχίζει:
• µετά την πραγµατοποίηση επιτόπιας αυτοψίας, από τον ∆ιοικητή του Τµήµατος Τροχαίας Ιωαννίνων της «ΝΕΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.», για την ορθότητα της τοποθέτησης της προβλεπόµενης κυκλοφοριακής σήµανσης, όπως αυτή προκύπτει από την υποβληθείσα µελέτη, ως και για την αναγκαιότητα λήψης τυχόν πρόσθετων µέτρων κυκλοφοριακής σήµανσης.
• από τη δηµοσίευσή της, σύµφωνα µε το άρθρο 109 του Ν.2696/1999 Κ.Ο.Κ. και την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, σύµφωνα µε το άρθρο 4 Ν.3861/2010.
Ά ρ θ ρ ο 3ο
Οι παραβάτες της παρούσας τιµωρούνται σύµφωνα µε τις ποινές που ορίζονται από τον Ν.2696/99 (Κ.Ο.Κ.), όπως τροποποιήθηκε – αντικαταστάθηκε και ισχύει, καθώς και µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
vimanews.gr
Epirusblog Gr
5 of 5
Ήπειρος: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ΙΟΝΙΑ ΟΔΟ
Epirusblog Gr
5 of 5
Ιωάννινα 2987972103422531511
Σχόλια
item