Άρτα: 9 ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΡΤΑΙΩΝ Άρτα: 9 ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΡΤΑΙΩΝ | Epirusblog.gr | Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα

Άρτα: 9 ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΡΤΑΙΩΝ

Άρτα: 9 ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΡΤΑΙΩΝ
Ανακοίνωση για την πρόσληψη καλλιτεχνικού μουσικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου επί ωρομισθία, συνολικού αριθμού 9 ατόμων για την κάλυψη των αναγκών του Δημοτικού Ωδείου του ΝΠΔΔ Κέντρου Κοινωνικής Μέριμνας -Παιδείας - Αθλητισμού- Πολιτισμού Δήμου Αρταίων......
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ


Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν μια αίτηση δηλώνοντας ρητώς την ειδικότητά τους, τον κωδικό θέσης της προκήρυξης καθώς και όλα τα απαιτούμενα προσόντα τους και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην Γραμματεία του Ωδείου της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημοτικό Ωδείο Άρτας, Βασιλέως Κων/νου 28 Τ.Κ. 47100 (τηλ. επικοινωνίας: 2681073595 και 2681073592 ). 

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων, τα ακόλουθα, νομίμως επικυρωμένα, δικαιολογητικά:


1) Αίτηση
2) Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
3) Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών
4) Σύντομο βιογραφικό
5) Αποδεικτικά προϋπηρεσίας στο αντικείμενο
6) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
7) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνονται:
τα γενικά προσόντα πρόσληψης που αναφέρονται παραπάνω και ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση, δικαστική αντίληψη, ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση και δεν παραπέμφθηκε με τελεσίδικο βούλευμα για κάποιο από τα εγκλήματα που αναφέρονται στο αρθ.22 του ΠΔ 611/77 (άρθρο 8 του Ν. 3528/2007, Κώδικας Κατάστασης Δημοσίων πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων και υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.) έστω και αν δεν επακολούθησε ποινική δίκη λόγω παραγραφής, όπως και αν εκκρεμεί εναντίον του κατηγορία για οποιοδήποτε πλημμέλημα ή κακούργημα.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι 10 ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της δημοσίευσης της περίληψης σε τοπική εφημερίδα και της ανάρτησης στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Ωδείου (από 22/10/2017 έως 31/10/2017) τις ώρες 9:00 έως 14:00

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Οι επιτυχόντες υποχρεούνται να καταθέσουν εντός 10 ημερών από την ειδοποίησή τους από το Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π Δημοτικό Ωδείο Άρτας πρόσθετα δικαιολογητικά, τα οποία είναι τα εξής:

-Πιστοποιητικό γέννησης

-Αντίγραφο φύλλου στρατολογικού φύλλου τύπου Α(για άνδρες) Πιστοποιητικό υγείας και αρτιμέλειας από κατάλληλη υγειονομική επιτροπή Προϋπηρεσία σε δημόσιο φορέα

Διαβάστε την προκήρυξη ΕΔΩ

taneatismikrospilias24.weebly.com
Epirusblog Gr
5 of 5
Ανακοίνωση για την πρόσληψη καλλιτεχνικού μουσικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου επί ωρομισθία, συνολ...
Άρτα: 9 ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΡΤΑΙΩΝ
Epirusblog Gr
5 of 5
Ανακοίνωση για την πρόσληψη καλλιτεχνικού μουσικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου επί ωρομισθία, συνολ...
Αρτα 2130184438090217726
Σχόλια
item