Άρτα: 3 μελέτες για το ΕΠ.ΠΑ. Άρτα: 3 μελέτες για το ΕΠ.ΠΑ. | Epirusblog.gr | Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα

Άρτα: 3 μελέτες για το ΕΠ.ΠΑ.

Άρτα: 3 μελέτες για το ΕΠ.ΠΑ.

Αποφάσεις από τον Δήμο Αρταίων για την προγραμματική σύμβαση με Περιφέρεια Ηπείρου και Επιμελητήριο - Δέσμευση πιστώσεων 81.000 ευρώ κατασκευής Επιχειρηματικού Πάρκου Άρτας - Και ανάδειξη αναδόχου για Διαμόρφωση Παιδικών Χαρών.

Προχωρούν οι διαδικασίες για το Επιχειρηματικό Πάρκο Άρτας, το οποίο θεωρείται ως έργο - σταθμός για την περιοχή, και εκτιμάται ότι η ολοκλήρωση του θα δώσει πολύ σημαντική ανάσα στην οικονομία του Δήμου Αρταίων, αλλά και ολόκληρου του Νομού.
Προς το σκοπό αυτό σε πρόσφατη συνεδρίασή της η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου ενέκρινε μια σειρά δαπανών που αφορούν μελέτες για την κατασκευή του Πάρκου, η υλοποίηση του οποίου θα γίνει μέσω προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Ηπείρου και το Επιμελητήριο Άρτας και ενέκρινε τη δέσμευση πίστωσης ύψους 81.000 ευρώ για Μελέτες κατασκευής επιχειρηματικού πάρκου Άρτας (υλοποίηση μέσω προγραμματικής σύμβασης με Περιφέρεια Ηπείρου και Επιμελητήριο Άρτας).
Η Δημοτική Αρχή του Δήμου Αρταίων, πιο συγκεκριμένα δέσμευσε 30.878,60 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 64-6737.002 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για Μελέτη τεχνικής οργάνωσης κατασκευής επιχειρηματικού πάρκου Άρτας, 33.451,83 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 64-6737.001 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατασκευής του επιχειρηματικού πάρκου και 24.800,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 64-6737.003 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για Σύνταξη φακέλου σκοπιμότητας/βιωσιμότητας κατασκευής του επιχειρηματικού πάρκου.
Παιδικός Σταθμός σε Κωστακιούς
Επίσης η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρταίων ενέκρινε τη δημοπρασία για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του έργου «Μετατροπή πνευματικού κέντρου Κωστακιών σε Παιδικό Σταθμό» και επίσης ενέκρινε το πρακτικό δημοπρασίας για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του έργου «Διαμόρφωση Παιδικών Χαρών».
Σχετικά με την μετατροπή του πνευματικού κέντρου Κωστακιών σε Παιδικό Σταθμό, στις 10-08-2017 συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρταίων, και αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα 6 μέλη (Τσιρογιάννης Χρήστος (Πρόεδρος), Σιαφάκας Χριστόφορος, Βλάχος Μιχαήλ, Χαρακλιάς Κων/νος, Ζέρβας Κων/νος, Πανέτας Γεώργιος) με απόντες 3 μέλη (Βασιλάκη-Μητρογιώργου Βικτωρία, Κοσμάς Ηλίας, Παπαϊωάννου Κων/νος) ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο τακτικό θέμα: «Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του έργου: Μετατροπή πνευματικού κέντρου Κωστακιών σε Παιδικό Σταθμό» έθεσε υπόψη της επιτροπής το από 03-08-2017 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού.
Η επιτροπή διαγωνισμού συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα, την 03/08/2017, προκειμένου να προβεί στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του διαγωνισμού για το έργο «Μετατροπή πνευματικού κέντρου Κωστακιών σε παιδικό σταθμό».
Συγκεκριμένα, προσφορές υπέβαλαν οι εξής:
1 Κ/Ξ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΥΓΑΣ –ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ
2 Κ/Ξ Β.ΘΩΜΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ-ΦΑΙΔΩΝ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΑΚΗΣ
3 Κ/Ξ ΛΑΜΠΡΟΣ Λ. ΒΕΡΛΕΚΗΣ-ΛΑΜΠΡΟΣ Δ. ΒΑΡΕΛΗΣ
4 Κ/Ξ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ-ΤΟΥΜΠΟΥΡΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ
5 ΜΠΙΤΧΑΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ
6 ΚΑΛΛΙΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ
7 ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
8 Κ/Ξ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΑΛΑΝΗΣ – ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ
Ακολούθησε η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, των προσφερόντων που έγιναν δεκτοί κατά τα παραπάνω και η σειρά μειοδοσίας είναι η εξής:
1 Κ/Ξ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ-ΤΟΥΜΠΟΥΡΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ 54,57%
2 ΜΠΙΤΧΑΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ 50,18%
3 Κ/Ξ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΑΛΑΝΗΣ – ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ 47,83%
4 Κ/Ξ ΛΑΜΠΡΟΣ Λ. ΒΕΡΛΕΚΗΣ-ΛΑΜΠΡΟΣ Δ. ΒΑΡΕΛΗΣ 47,71%
5 Κ/Ξ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΥΓΑΣ –ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ 46,44%
6 ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 44,72%
7 ΚΑΛΛΙΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ 43%
8 Κ/Ξ Β.ΘΩΜΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ-ΦΑΙΔΩΝ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΑΚΗΣ 35%
Η επιτροπή πρότεινε προς τη Οικονομική επιτροπή, την ανάδειξη της Κ/Ξ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ-ΤΟΥΜΠΟΥΡΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ, ως προσωρινού αναδόχου του έργου «Μετατροπή πνευματικού κέντρου Κωστακιών σε παιδικό σταθμό», με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 106 του Ν.4412/2016, γιατί η προσφορά του είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης. 
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε την επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, αφού έλαβε υπόψη διατάξεις των άρθρων 158 & 160 του Ν. 3463/2006, Ν.3852/2010, το από 03-08-2017 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ και εγκρίνει σύμφωνα με το ιστορικό της παρούσης το από 03 08-2017 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού που αφορά την ανάδειξη της Κ/Ξ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ-ΤΟΥΜΠΟΥΡΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ ως προσωρινού αναδόχου του έργου: «Μετατροπή Πνευματικού Κέντρου Κωστακιών σε Παιδικό Σταθμό», με ποσοστό έκπτωσης 54,57%.
«Διαμόρφωση Παιδικών Χαρών»
Επίσης στο θέμα για την «Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του έργου: Διαμόρφωση Παιδικών Χαρών» η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρταίων που συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση την 10-08-2017 και με την ίδια σύνθεση με το άλλο έργο για τον Παιδικό Σταθμό στους Κωστακιούς, ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο τακτικό θέμα: Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του έργου: Διαμόρφωση Παιδικών Χαρών, έθεσε υπόψη της επιτροπής το από 01-08-2017 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού που συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα προκειμένου να προβεί στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του διαγωνισμού για το έργο «Διαμόρφωση παιδικών χαρών».
Η Επιτροπή αφού εξέτασε τα εξωτερικά στοιχεία των προσφορών (σφραγισμένος φάκελος κ.λ.π), από τον έλεγχο των δικαιολογητικών έγιναν δεκτοί οι παρακάτω προσφέροντες:
1. ΑΤΕΚ Δ. ΤΖΙΚΕΡΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ
2. ΤΑΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΔΕ
3. ΜΠΟΥΖΑΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
4. ΤΑΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
5. ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΧΡ. ΖΩΤΟΣ
6. ΜΠΟΥΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
7. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
8. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
9. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
10. Ι.ΚΑΛΛΙΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ
11. ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΑΤΕ
12. ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
13. ΚΑΤΕΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
14. ΜΠΙΤΧΑΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ακολούθησε η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, και η σειρά μειοδοσίας είναι η εξής:
1. ΜΠΟΥΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 57,52%
2. ΜΠΙΤΧΑΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 56,13%
3. ΤΑΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΔΕ 53,65%
4. ΤΑΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 53,49%
5. ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΧΡ. ΖΩΤΟΣ 53,01%
6. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 51,01%
7. ΜΠΟΥΖΑΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 50,88%
8. ΑΤΕΚ Δ. ΤΖΙΚΕΡΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ 49,83%
9. Ι.ΚΑΛΛΙΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ 43%
10. ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 43%
11. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 42,54%
12. ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΑΤΕ 35%
13. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 27%
14. ΚΑΤΕΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 23%
Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη όλα τα σχετικά δικαιολογητικά, προτείνει προς τη Οικονομική επιτροπή, την ανάδειξη του ΜΠΟΥΓΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ως προσωρινού αναδόχου του έργου «Διαμόρφωση παιδικών χαρών», με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 106 του Ν.4412/2016, γιατί η προσφορά του είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης. 
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε την επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ αφού έλαβε υπόψη το από 03-08-2017 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ και εγκρίνει την ανάδειξη του ΜΠΟΥΓΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ως προσωρινού αναδόχου του έργου «Διαμόρφωση παιδικών χαρών», με ποσοστό έκπτωσης 57,52%.
ixotisartas.gr
Epirusblog Gr
5 of 5
Άρτα: 3 μελέτες για το ΕΠ.ΠΑ.
Epirusblog Gr
5 of 5
Αρτα 1230637209822523985
Σχόλια
item