Γιάννενα: Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθµίσεις, πέριξ του Εθνικού σταδίου Ιωαννίνων ενόψει της τέλεσης ποδοσφαιρικού αγώνα µεταξύ των οµάδων Π.Α.Ε. ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 1966 – Π.Α.Ε. Α.Ε.Κ., την Κυριακή Γιάννενα: Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθµίσεις, πέριξ του Εθνικού σταδίου Ιωαννίνων ενόψει της τέλεσης ποδοσφαιρικού αγώνα µεταξύ των οµάδων Π.Α.Ε. ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 1966 – Π.Α.Ε. Α.Ε.Κ., την Κυριακή | Epirusblog.gr | Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα

Γιάννενα: Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθµίσεις, πέριξ του Εθνικού σταδίου Ιωαννίνων ενόψει της τέλεσης ποδοσφαιρικού αγώνα µεταξύ των οµάδων Π.Α.Ε. ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 1966 – Π.Α.Ε. Α.Ε.Κ., την Κυριακή

Γιάννενα: Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθµίσεις, πέριξ του Εθνικού σταδίου Ιωαννίνων ενόψει της τέλεσης ποδοσφαιρικού αγώνα µεταξύ των οµάδων Π.Α.Ε. ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 1966 – Π.Α.Ε. Α.Ε.Κ., την Κυριακή

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθµίσεις, πέριξ του Εθνικού σταδίου Ιωαννίνων ‘‘Οι
Ζωσιµάδες’’, ενόψει της τέλεσης ποδοσφαιρικού αγώνα για το πρωτάθληµα της
SUPER LEAGUE περιόδου 2017 - 2018, της 2ης αγωνιστικής, µεταξύ των οµάδων
Π.Α.Ε. ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 1966 – Π.Α.Ε. Α.Ε.Κ., την Κυριακή 27-08-2017 και ώρα
21:30’.-


Ο ∆ιευθυντής της ∆ιεύθυνσης Αστυνοµίας Ιωαννίνων...

Α) Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις των άρθρων 52 παρ.2, 44 και 109 του Ν. 2696 / 99 «Περί Κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε - αντικαταστάθηκε και ισχύει.
2. Το άρθρο 420 Π.Κ.
3. Την υπ’ αρίθµ. 6786/ 17/1680120 από 25-08-2017 αναφορά –πρόταση του Τ.Τ. Ιωαννίνων.
4. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού.
Β) Αποσκοπώντας στην οµαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων, πέριξ του Εθνικού σταδίου Ιωαννίνων ‘‘Οι Ζωσιµάδες’’, ενόψει της τέλεσης ποδοσφαιρικού αγώνα για το πρωτάθληµα της SUPER LEAGUE περιόδου 2017 - 2018, της 2ης αγωνιστικής, µεταξύ των οµάδων
Π.Α.Ε. ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 1966 – Π.Α.Ε. Α.Ε.Κ.:


Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Ά ρ θ ρ ο 1ο

Την προσωρινή απαγόρευση της στάθµευσης των οχηµάτων, επί των οδών Φώτου Τζαβέλλα, Πουτέτση (από τη συµβολή µε την οδό Σταδίου, έως τη συµβολή µε την οδό ∆οσίου), Μαγγένου (Μιχαήλ Αγγέλου), Πινδάρου, Μιχαηλίδη, Γυµνασιάρχου Μάναρη, Σταδίου, την Κυριακή 27-08-2017 και από ώρα 15:00’, έως πέρατος του ποδοσφαιρικού αγώνα.


Την προσωρινή απαγόρευση της κυκλοφορίας των οχηµάτων, επί των οδών Φώτου Τζαβέλλα, Πινδάρου, Μιχαηλίδη, Γυµνασιάρχου Μάναρη, Σταδίου, την Κυριακή 27-08-2017 και από ώρα 17:00’, έως πέρατος του ποδοσφαιρικού αγώνα.


- 2 -
Ά ρ θ ρ ο 2ο
 Η τοποθέτηση προσωρινής σήµανσης θα γίνει µε ευθύνη – µέριµνα του Τµήµατος Τροχαίας
Ιωαννίνων, το οποίο εξουσιοδοτείται για τη λήψη πρόσθετων µέτρων κυκλοφοριακής ασφάλειας,
εφόσον απαιτηθεί.


Ά ρ θ ρ ο 3ο
Οι παραβάτες της παρούσας τιµωρούνται σύµφωνα µε τις ποινές που ορίζονται από τον Ν.2696/99
(Κ.Ο.Κ.), όπως τροποποιήθηκε – αντικαταστάθηκε και ισχύει, καθώς και µε τις εκάστοτε ισχύουσες
διατάξεις.


Ά ρ θ ρ ο 4ο
Από τις παραπάνω απαγορεύσεις εξαιρούνται τα οχήµατα άµεσης ανάγκης.


Ά ρ θ ρ ο 5ο
 Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δηµοσίευση της, σύµφωνα µε το άρθρο 109 του
Ν.2696/1999 Κ.Ο.Κ., την ανάρτηση της στο διαδίκτυο σύµφωνα µε το άρθρο 4 Ν.3861/2010, την τοποθέτηση των σχετικών πινακίδων σήµανσης και την παρουσία τροχονόµων του Τµήµατος Τροχαίας Ιωαννίνων.
Ο ∆ιευθυντής
Ιωάννης ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ
Αστυνοµικός ∆ιευθυντής


ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ:
ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:
1. Τ.Τ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
 (Για τοιχοκόλληση, ευρεία δηµοσίευση και εφαρµογή)
ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
2. κ. ∆ΗΜΟΣΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
3. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ
4. R/T ΚΕΝΤΡΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
5. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
6. ∆ΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
7. Ε.Κ.Α.Β. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
8. Π.Υ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
9. ΤΟΠΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ-Μ.Μ.Ε.

10. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ∆.Α. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

epirusgate.blogspot.gr
Epirusblog Gr
5 of 5
Γιάννενα: Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθµίσεις, πέριξ του Εθνικού σταδίου Ιωαννίνων ενόψει της τέλεσης ποδοσφαιρικού αγώνα µεταξύ των οµάδων Π.Α.Ε. ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 1966 – Π.Α.Ε. Α.Ε.Κ., την Κυριακή
Epirusblog Gr
5 of 5
Ιωάννινα 274696036753713095
Σχόλια
item