Ήγουμενίτσα: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Ήγουμενίτσα: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | Epirusblog.gr | Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα

Ήγουμενίτσα: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ


O Δήμαρχος Ηγουμενίτσας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τον ποδηλατοδρόμο ΔΕ Ηγουμενίτσας». 

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των δέκα επτά χιλιάδων τριακοσίων εξήντα ευρώ (17.360,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) ανά ομάδα ειδών. 

Ειδικότερα η προμήθεια αφορά στις ακόλουθες ομάδες: 
Ομάδα Α: Ιστοί φωτισμού/ φωτιστικά σώματα, συνολικού προϋπολογισμού 9.920,00€ και 
Ομάδα Β: Ηλεκτρολογικά Υλικά , συνολικού προϋπολογισμού 7.440,00€ 

Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 29η Νοεμβρίου 2016 , ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 στο Δημαρχιακό Μέγαρο Ηγουμενίτσας (Σουλίου 3, αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, Ηγουμενίτσα 46100) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. 

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις προμηθευτών, κοινοπραξίες που είναι αναγνωρισμένοι προμηθευτές του δημοπρατούμενου αντικειμένου και παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης. 

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά συμβατικά τεύχη θα διατίθενται από την ιστοσελίδα του Δήμου Ηγουμενίτσας www.igoumenitsa.gr

Πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες διαγωνισμού επικοινωνείτε με το Τμήμα Προμηθειών Δήμου Ηγουμενίτσας, αρμόδια υπάλληλος Ιφιγένεια Κώτσια, τηλέφωνο: 2665361212, email: igoumen2@otenet.gr

Πληροφορίες σχετικά με τις Τεχνικές προδιαγραφές επικοινωνείτε με την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ηγουμενίτσας, αρμόδιος υπάλληλος Βένος Χρήστος, τηλέφωνο: 2665361246. 


thespro.gr


Epirusblog Gr
5 of 5
Ήγουμενίτσα: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
Epirusblog Gr
5 of 5
Ήγουμενίτσα 320824062340535133
Σχόλια
item