Θεσπρωτία: Εγγραφή δέκα ωφελούμενων στο «Κέντρο Ημερίσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Δ.Δ. Πλαταριάς-Μέχρι την Παρασκευή οι αιτήσεις εγγραφής Θεσπρωτία: Εγγραφή δέκα ωφελούμενων στο «Κέντρο Ημερίσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Δ.Δ. Πλαταριάς-Μέχρι την Παρασκευή οι αιτήσεις εγγραφής | Epirusblog.gr | Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα

Θεσπρωτία: Εγγραφή δέκα ωφελούμενων στο «Κέντρο Ημερίσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Δ.Δ. Πλαταριάς-Μέχρι την Παρασκευή οι αιτήσεις εγγραφής

Θεσπρωτία: Εγγραφή δέκα ωφελούμενων στο «Κέντρο Ημερίσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Δ.Δ. Πλαταριάς-Μέχρι την Παρασκευή οι αιτήσεις εγγραφής
Το ΝΠΔΔ «Προσχολική Αγωγή, Κοινωνική Προστασία και Πολιτισμός» (ΠΑΚΠΠΟ) Δήμου Ηγουμενίτσας ενεργώντας ως Δικαιούχος της Πράξης  με Τίτλο «Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων – ΚΗΦΗ Δήμου Ηγουμενίτσας» με Κωδικό ΟΠΣ 5001340 του Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020» που συγχρηματοδοτείται από το  Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο


ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
Τους άμεσα ωφελούμενους (άτομα που μπορούν και δικαιούνται να τους παρέχονται υπηρεσίες από το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων) και τους έμμεσα ωφελούμενους (άτομα επιφορτισμένα με τη φροντίδα ηλικιωμένων, ΑΜΕΑ κλπ) να καταθέσουν αίτηση και δικαιολογητικά εγγραφής για την πλήρωση δέκα (10) θέσεων στο ΚΗΦΗ Δ.Δ. Πλαταριάς.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση εγγραφής απo 31/10/2016έως και 11/11/2016.
Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Δομή  ΚΗΦΗ Δ.Δ. Πλαταριάς (Παλαιό Δημαρχείο Πλαταριας,  Υπευθυνη ΚΗΦΗ κα Κύργιου Σταυρούλα, τηλ.:2665361503)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 
Υποβολή αίτησης η οποία θα συνοδεύεται από τα κάτωθι δικαιολογητικά(διατίθεται στη Δομή):
 Έμμεσα  Ωφελούμενοι (Συγγενικό Περιβάλλον)
 1. Θεωρημένο αντίγραφο αστυνομικής   ταυτότητας ή διαβατηρίου – άδεια διαμονής σε ισχύ για αλλοδαπούς.
 2. Εκτύπωση εκκαθαριστικού σημειώματος  ή αντίγραφο αυτού για το οικονομικό έτος 2016(φορολογικό 2015)
 3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
 4. Υπεύθυνη δήλωση  του Ν. 1599/86 ότι είναι επιφορτισμένος με τη φροντίδα του άμεσα ωφελούμενου (παρέχεται στη δομή).
 5. Εάν οι έμμεσα ωφελούμενοι  ανήκουν στην ομάδα των ΑμεΑ  ή σε οικογένειες  με μέλη ΑμεΑ, απαιτείται Βεβαίωση  από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή  σε ισχύ.
 6. Εάν οι έμμεσα ωφελούμενοι είναι εργαζόμενοι, απαιτείται βεβαίωση εργοδότη. Σε περίπτωση αυτοαπασχόλησης  απαιτείται αντίγραφο της δήλωσης έναρξης  επιτηδεύματος στη Δ.Ο.Υ   ή βεβαίωση ασφαλίσεως από τον Ο.Γ.Α για το πρωτογενή τομέα.
 7. Εάν οι έμμεσα ωφελούμενοι είναι άνεργοι, απαιτείται  επίσημο αντίγραφο ανεργίας.


Άμεσα Ωφελούμενοι  (Ηλικιωμένοι)
 1. Θεωρημένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. Εάν οι ωφελούμενοι/ες είναι αλλοδαποί από τρίτες χώρες απαιτείται και άδεια διαμονής σε ισχύ. Εάν είναι έλληνες Ομογενείς απαιτείται αντίγραφο ταυτότητας Ομογενούς.
 2. Εκτύπωση εκκαθαριστικού σημειώματος ή αντίγραφο αυτού για το τρέχον οικονομικό έτος 2016 (φορολογικό 2015).
 3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,
 4. Γνωμάτευση Θεράποντος Ιατρού, από την οποία να προκύπτει αν ο άμεσα ωφελούμενος είναι πλήρως, μερικώς ή μη αυτοεξυπηρετούμενος (κινητικά – νοητικά – ψυχικά),
 5. Υπεύθυνη δήλωση ότι ωφελούμενοι δε λαμβάνουν υπηρεσίες από άλλο Κέντρο (παρέχεται στη δομή)..

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ
Α. Κριτήρια και μοριοδότηση
                                                 ΑΜΕΣΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ
 1. Κατάσταση Υγείας
Πλήρως  αυτοεξηπηρετούμενος/η(κινητικά- νοητικά- ψυχικά)4
Μερικώς αυτοεξηπηρετούμενος/η(κινητικά- νοητικά- ψυχικά)6
Πλήρως  αυτοεξηπηρετούμενος/η(κινητικά- νοητικά- ψυχικά)10
 1. Εισόδημα
Κάτω από το όριο της φτώχιας15
Πάνω  από το όριο της φτώχιας10
 1. Οικογενειακή Κατάσταση
Χήρος/α, Διαζευγμένος/η, Άγαμος/η5
Για οποιαδήποτε άλλη κατηγορία κριτηρίων η οποία δεν αναφέρεται στον ανωτέρω πίνακα οι ωφελούμενοι δε θα λαμβάνουν μόρια, χωρίς αυτό να σημαίνει απώλεια του δικαιώματος συμμετοχής και κατάταξης μετά από την αντίστοιχη μοριοδότηση των εναπομεινάντων κριτηρίων.
Το όριο της φτώχειας προσδιορίζεται σύμφωνα με το κατώφλι φτώχειας της ΕΛΣΤΑΤ. Αυτό για το έτος 2014 ορίζεται σε 4.608 € για μονοπρόσωπα νοικοκυριά προσαυξανόμενα κατά το 0,5 για τον σύζυγο και για κάθε παιδί από 14 έως και 24 ετών και κατά 0,3 για κάθε παιδί κάτω των 13 ετών. 
Για τον υπολογισμό του διαθέσιμου εισοδήματος του νοικοκυριού, στην παρούσα πρόσκληση, λαμβάνεται υπόψη το συνολικό εισόδημα μετά την αφαίρεση του φόρου και της εισφοράς και δεν περιλαμβάνεται οποιοδήποτε επίδομα.
Σε περίπτωση που κατά την ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης από τη Δ.Α. ή κατά την ημερομηνία της έκδοσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος των ΚΗΦΗ προς τα ωφελούμενα άτομα, έχουν δημοσιευτεί από την ΕΛΣΤΑΤ νέα επικαιροποιημένα στοιχεία, το κριτήριο προσδιορίζεται ανάλογα.
Ο Δικαιούχος βαθμολογεί και κατατάσσει τους ωφελούμενους σε πίνακα, κατά φθίνουσα σειρά, με βάση το σύνολο της βαθμολογίας τους και στη συνέχεια τους επιλέγει με βάση τον αριθμό της δυναμικότητας της δομής (ΚΗΦΗ).
Οι ωφελούμενοι είναι δυνατόν να ασκήσουν ένσταση κατά του ανωτέρω πίνακα εντός τριών (3) ημερών από τη γνωστοποίησή του, ενώπιον του αρμόδιου οργάνου του Δικαιούχου.


Ο Πρόεδρος ΝΠΔΔ ΠΑΚΠΠΟ
Φουσέκης Γεράσιμος

thesprotikospalmos.gr
Epirusblog Gr
5 of 5
Θεσπρωτία: Εγγραφή δέκα ωφελούμενων στο «Κέντρο Ημερίσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Δ.Δ. Πλαταριάς-Μέχρι την Παρασκευή οι αιτήσεις εγγραφής
Epirusblog Gr
5 of 5
Ήγουμενίτσα 3518828633493245867
Σχόλια
item