Ηγουμενίτσας: Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας απο τον Δήμο Ηγουμενίτσας Ηγουμενίτσας: Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας απο τον Δήμο Ηγουμενίτσας | Epirusblog.gr | Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα

Ηγουμενίτσας: Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας απο τον Δήμο Ηγουμενίτσας

Ηγουμενίτσας: Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας απο τον Δήμο Ηγουμενίτσας
Το ΠΑΚΠΠΟ του Δήμου Ηγουμενίτσας ανακοινώνει την πρόσληψη του κατωτέρω με σύμβαση εργασίας δύο μηνών, με πλήρη απασχόληση.
Ειδικότητες:
ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων
ΥΕ Καθαριστριών
Αναλυτικά:
Έχοντας υπόψη :
  1. Τις Διατάξεις του άρθρου 20 παραγρ. 4 του Ν.2738/1999 [ΦΕΚ 180Α/9.9.99] με αντικείμενο την πρόσληψη προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχιακών ή πρόσκαιρών αναγκών , δίμηνου ( 2 ) χρονικής διάρκειας .
  2. Την αριθμ. 44/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία : Προσχολική Αγωγή , Κοινωνική Προστασία και Πολιτισμός Δήμου Ηγουμενίτσας , με την οποία διαπιστώνεται η αναγκαιότητα της πρόσληψης ενός (1) ατόμου κλάδου-ειδικότητας ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων και εν ελείψει αυτής ΔΕ Βοηθός Βρεφοκόμου στον παιδικό σταθμό Συβότων, και ενός (1) ατόμου στον Β΄ΠΣ , ο απαιτούμενος κλάδος και ειδικότητα του προσωπικού που πρόκειται να προσληφθεί με διάρκεια σύμβασης δύο (2) μήνες .
  3. Την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 152892/10-10-2016 (ΑΔΑ: ΩΖΦ6ΟΡ1Γ-5ΟΤ)απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας Ν. Θεσπρωτίας με την οποία επικυρώθηκε – εγκρίθηκε η 44/2016 απόφαση του Δ.Σ. του ΠΑΚΠΠΟ Δήμου Ηγουμενίτσας.

Γ Ν Ω Σ Τ Ο Π Ο Ι Ο Υ Μ Ε – ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ

Την πρόσληψη του κατωτέρω προσωπικού με σύμβαση εργασίας δύο ( 2 ) μηνών, με πλήρη απασχόληση, για τον κατωτέρω κλάδο και ειδικότητα και προσόντα :
Κωδικος θεσηςΑναγκαιότητα       πρόσληψης          ΑιτιολόγησηΚλάδος  
   Ειδικότητα
 Αριθμός
 Ατόμων
Χρονική
Διάρκεια
101Εκπαιδευτική  Υποστήριξη παιδικού σταθμού ΣυβότωνΤΕ
ΕΝ ΕΛΛΕΙΨΕΙ
ΔΕ
Βρεφονηπιοκόμων
Βοηθών Βρεφοκόμου
1Δύο (2) Μήνες Χ 8ωρες
102Βοηθητική Υποστήριξη Β΄παιδικούΥΕΚαθαριστριών1Δύο (2) Μήνες Χ 8ωρες
ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσηςΤίτλος σπουδών
και
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
101ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Βρεφονηπιοκομίας ή Προσχολικής Αγωγής ΤΕΙ  ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ  ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα  πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων  Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
ΕΝ ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΥ
101Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας  Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων-Παιδοκόμων ή Βοηθών Βρεφοκόμων ή Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων ή Προσχολικής Αγωγής Δραστηριοτήτων Δημιουργίας και Έκφρασης ή Επιμελητών Πρόνοιας  ή Κοινωνικών Φροντιστών ή Προσχολικής Αγωγής Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων : ΙΕΚ  ή  Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή  Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας
102Δεν απαιτούνται ειδικά  τυπικά προσόντα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 άρθρο 5 του ν. 2527/1997)
Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών
ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
Προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, ανεξάρτητα από το σύνολο της βαθμολογίας που συγκεντρώνουν από τα βαθμολογούμενα κριτήρια, οι μόνιμοι κάτοικοι όλων των Δήμων του Νομού Θεσπρωτίας (άρθρο ένατο, παρ. 28 του Ν. 4057/2012).
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα  απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το«Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)»δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του  ανωτέρω Παραρτήματος,  εκτός από την Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 που αναφέρεται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ II, «ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», στοιχείο 2. του Παραρτήματος αυτού.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτεαυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ», Ελευθερίας 7, Τ.Κ.46100 Ηγουμενίτσα, απευθύνοντάς την στο τμήμα Διοικητικού – Οικονομικού, υπόψη κας Μ. Κυβράνογλου (τηλ. επικοινωνίας: 26653-60020/21).
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε(5)  εργάσιμες ημέρες  και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηγουμενίτσας.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση· β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες à Έντυπα – Διαδικασίες à Διαγωνισμών Φορέων à Ορ.Χρόνου ΣΟΧ γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ’ όπου μέσω της διαδρομής:Σύνδεσμοι à Ανεξάρτητες και άλλες αρχές à ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτεςà Έντυπα – Διαδικασίες à Διαγωνισμών Φορέων à Ορ.Χρόνου ΣΟΧ.
Τα δικαιολογητικά οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να τα καταθέσουν στα γραφεία του ΝΠΔΔ : ΠΑΚΠΠΟ μέσα σε προθεσμία ΠΕΝΤΕ εργάσιμων ( 5 ) ημερών , από 17-10-2016 μέχρι και 21-10-2016.   Περισσότερες πληροφορίες στα τηλεφώνα : 26653-60020-60021
Epirusblog Gr
5 of 5
Ηγουμενίτσας: Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας απο τον Δήμο Ηγουμενίτσας
Epirusblog Gr
5 of 5
Ήγουμενίτσα 7125613327506861790
Σχόλια
item