Γιάννενα: Δύο (2) Ναυαγοσώστες πισίνας θα προσλάβει η διοίκηση του ΠΕΑΚΙ Γιάννενα: Δύο (2) Ναυαγοσώστες πισίνας θα προσλάβει η διοίκηση του ΠΕΑΚΙ | Epirusblog.gr | Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα

Γιάννενα: Δύο (2) Ναυαγοσώστες πισίνας θα προσλάβει η διοίκηση του ΠΕΑΚΙ

Γιάννενα: Δύο (2) Ναυαγοσώστες πισίνας θα προσλάβει η διοίκηση του ΠΕΑΚΙ

Στην πρόσληψη δύο (2) ΔΕ Ναυαγοσωστών πισίνας, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου διάρκειας οκτώ (8) μηνών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Κολυμβητηρίου στη Λιμνοπούλα, προχωρά η διοίκηση του Πανηπειρωτικού Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Ιωαννίνων (ΠΕΑΚΙ). 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε...αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Π.Ε.Α.Κ.Ι)», Φ. ΤΖΑΒΕΛΛΑ 18, Τ.Κ.: 45333 ΙΩΑΝΝΙΝΑ, υπόψιν κας Σοφίας Αναστασίου (τηλ. επικοινωνίας:26510 25008). 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. 

Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. 

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. 

Το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης (μαζί με το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «23-08-2016») βρίσκεται αναρτημένο στους πίνακες ανακοινώσεων στα γραφεία της έδρας μας (Φ. Τζαβέλλα 18), στον πίνακα ανακοινώσεων του Κολυμβητηρίου στο Ε.Α.Ν.Κ.Ι και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχείου Δήμου Ιωαννιτών, απ όπου οι υποψήφιοι μπορούν να λάβουν γνώση αυτής..

epirusgate.blogspot.gr
Epirusblog Gr
5 of 5
Γιάννενα: Δύο (2) Ναυαγοσώστες πισίνας θα προσλάβει η διοίκηση του ΠΕΑΚΙ
Epirusblog Gr
5 of 5
Ιωάννινα 1485066555154111934
Σχόλια
item