Θεσπρωτία: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για θέση καθαριστή/ριας στο Νηπιαγωγείο Μαργαριτίου Θεσπρωτία: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για θέση καθαριστή/ριας στο Νηπιαγωγείο Μαργαριτίου | Epirusblog.gr | Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα

Θεσπρωτία: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για θέση καθαριστή/ριας στο Νηπιαγωγείο Μαργαριτίου


Θεσπρωτία: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για θέση καθαριστή/ριας στο Νηπιαγωγείο Μαργαριτίου
Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηγουμενίτσας επαναπροκηρύσσει μία (1) θέσηκαθαριστή/ριας, με σύμβαση μίσθωσης έργου για το χρονικό διάστημα από 26/09/2016 έως 30/06/2017, για το Νηπιαγωγείο Μαργαριτίου (πρόκειται για τον καθαρισμό μίας-1- αίθουσας κλασσικού τμημάτος και μιας -1- αίθουσας ολοήμερου τμήματος, με τους ανάλογους κοινόχρηστους χώρους), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 παρ.4 του Ν.3577/2007, (ΦΕΚ 130/2007 τ. Α΄), τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν.3699/02-10-2008 (ΦΕΚ 199/2008 τ. Α΄), την υπ’ αριθ. 2/18254/0022/03-04-2008 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 672/17-04-2008 ΤΕΥΧΟΣ Β΄) για τον καθορισμό της αμοιβής των καθαριστών/στριών σχολικών μονάδων με σύμβαση μίσθωσης έργου, το Άρθρο 51 παρ. 2 του Ν. 4407 (Φ.Ε.Κ. 134/27-07-2016 ΤΕΥΧΟΣ Α’) με θέμα: «Ρυθμίσεις θεμάτων ΥΠΕΣΔΑ»,την υπ’ αριθ. 145582/17-09-2015/Κ1 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 2037 ΤΕΥΧΟΣ Β’), την υπ’ αριθ. Κ1/138816/30-08-2016 Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 2759/01-09-2016 ΤΕΥΧΟΣ Β’) με θέμα «Ορισμός του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ ) ως συμβαλλόμενο μέρος για τη χρηματοδότηση των κατά τόπους Σχολικών Επιτροπών» και την υπ’ αριθ. 100/14-09-2016 απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ηγουμενίτσας. 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα υποβάλλουν την αίτησή τους, την οποία μπορούν να προμηθευτούν από το γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηγουμενίτσας, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά από την Πέμπτη 15/09/2016 μέχρι και την Πέμπτη 22/09/2016 και ώρα 14:00μμ, στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπήςστο ισόγειο του Δημαρχιακού Μεγάρου Ηγουμενίτσας (Σουλίου 3). 

Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται με τα παρακάτω δικαιολογητικά : 

1) Ευκρινές φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας 

2) Πιστοποιητικό μόνιμης κατοικίας 

3) Βεβαίωση ανεργίας ΟΑΕΔ 

4) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 

5) Υπεύθυνη δήλωση γονέα ή τέκνου πολύτεκνης οικογένειας 

6) Υπεύθυνη δήλωση γονέα ή τέκνου μονογονεϊκής οικογένειας 

7) Εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογικής δήλωσης του φορολογικού έτους 2015. 

Για την κατάταξη των υποψηφίων ισχύει κατά προτεραιότητα το κριτήριο της εντοπιότητας. Στις περιπτώσεις τέκνου πολύτεκνης ή μονογονεϊκής οικογένειας, η μοριοδότηση αφορά μόνο όσους θεωρούνται ακόμη προστατευόμενα μέλη. 

Το εκκαθαριστικό σημείωμα θα ληφθεί υπόψη μόνο σε περίπτωση ισοβαθμίας. Η μοριοδότηση γίνεται σύμφωνα με τα κριτήρια κατάταξης του Α.Σ.Ε.Π. 

Η ανάρτηση της προκήρυξης θα γίνει στο site του Δήμου Ηγουμενίτσας (www.igoumenitsa.gr), στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου Ηγουμενίτσας, στο κτήριο του πρώην Δημαρχείου Μαργαριτίου καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων του Νηπιαγωγείου Μαργαριτίου.
Epirusblog Gr
5 of 5
Θεσπρωτία: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για θέση καθαριστή/ριας στο Νηπιαγωγείο Μαργαριτίου
Epirusblog Gr
5 of 5
Ήγουμενίτσα 2567782445097476382
Σχόλια
item