Θεσπρωτία: 4,5 εκ. ευρώ για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων χρεών στον Δήμο Ηγουμενίτσας Θεσπρωτία: 4,5 εκ. ευρώ για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων χρεών στον Δήμο Ηγουμενίτσας | Epirusblog.gr | Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα

Θεσπρωτία: 4,5 εκ. ευρώ για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων χρεών στον Δήμο Ηγουμενίτσας

Θεσπρωτία: 4,5 εκ. ευρώ για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων χρεών στον Δήμο Ηγουμενίτσας
4,5 εκ.ευρώ επιχορήγηση στον Δήμο Ηγουμενίτσας για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεώνενέκρινε με απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών.

Αναλυτικά η απόφαση:

Ο Υφυπουργός Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης αποφασίζει:

Εγκρίνουμε, την επιχορήγηση συνολικού ποσού έως 5.538.128,21€ στους Δήμους της Χώρας πουαναφέρονται αναλυτικά στον ακόλουθο πίνακα, αποκλειστικά και μόνο για την εξόφληση τωνληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους προς τρίτους (φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης) με χρέωση τουλογαριασμού του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Επιχορηγήσεις εποπτευόμενων φορέων του ΥΠ.ΕΣ.- Κάλυψηληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων».

1 53202 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 4.450.102,23
2 55209 ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 197.816,10
3 59208 ΣΗΤΕΙΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 799.445,72
4 50425 ΣΚΥΡΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 90.764,16

ΣΥΝΟΛΟ 5.538.128,21

Για την εξόφληση των παραπάνω οφειλών, δημιουργείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείωνλογαριασμός για κάθε Δήμο με τίτλο «Υπουργείο Εσωτερικών – Εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεωνΔήμου…», προκειμένου να διευκολύνεται η παρακολούθηση της διαδικασίας πληρωμών και η διενέργειασχετικών ελέγχων.

Για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους, οι επιχορηγούμενοι φορείς υποβάλλουν κάθεφορά στο Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης Εντολή Εξόφλησης σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία της αριθμ. 2/57103/ΔΠΓΚ/23.06.2016 απόφασης του ΑναπληρωτήΥπουργού Οικονομικών και της αριθμ. 15/2016 εγκυκλίου του Υπουργείου μας. 

Οι εν λόγω Εντολές κατόπιν ελέγχου, θα αποστέλλονται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το οποίο θα προχωρά στην πληρωμή του καθαρού ποσού προς τους τελικούς δικαιούχους και στη μεταφορά του συνολικού ποσού των κρατήσεων και παρακρατήσεων προς τον επιχορηγούμενο φορέα για την άμεση απόδοσή τους.

Τυχόν υπόλοιπα ποσά που δεν θα χρησιμοποιηθούν έγκαιρα για την εξόφληση ληξιπρόθεσμωνυποχρεώσεων, θα επιστραφούν στον Κρατικό Προϋπολογισμό κατόπιν σχετικών ενεργειών του Υπουργείου μας.
Epirusblog Gr
5 of 5
Θεσπρωτία: 4,5 εκ. ευρώ για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων χρεών στον Δήμο Ηγουμενίτσας
Epirusblog Gr
5 of 5
Ήγουμενίτσα 7768498723345970967
Σχόλια
item